Privacy beleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht die is opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw  dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw  expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Ik heb als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming:

  • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

  • Je naam, adres en woonplaats
  • Je klantnummer en/of je geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • Consult: Consult Acupunctuur 24104.

Klacht- en tuchtrecht

Ben je als cliënt niet tevreden over mijn professionele aanpak, dan kun je een klacht indienen conform de klachtenprocedure.

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen om een conflict met een cliënt op te lossen. Komen we er samen niet uit, dan zal de klachtenprocedure zoals deze geldt voor de Zhong-therapeut, in werking treden. Voor de klachtenprocedure verwijzen wij je naar de Zhong website: https://secure.zhong.nl/index.mchil?page=klacht-en-tuchtrecht&id=1350

Lid van NVTCG Zhong en van KAB