Privacy beleid en algemene voorwaarden

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

• Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming

• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid

• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

• Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik U eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die U ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat U deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Uw naam, adres en woonplaats

• Uw patiëntennummer en/of geboortedatum

• De datum van de behandeling en declaratienummer

• De code van acupunctuur, code 24104

• De kosten van het consult en of deze reeds voldaan zijn.

 

Algemene Voorwaarden Praktijk Nuij, Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeskunde

 

Vertrouwelijkheid

De rechten en plichten van de cliënt en de therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Dit dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Op verzoek van de cliënt kan voorafgaand, tijdens of na de behandelperiode informatie worden ingewonnen en/of verstrekt bij/aan een te benoemen therapeut, arts en/of medisch specialist waarvoor de client specifiek toestemming dient te verlenen (uw therapeut verstrekt zonder uw nadrukkelijke toestemming nooit gegevens aan derden).

Afspraken behandelingen/consulten

De therapeut verplicht zich in alle fasen van de behandeling informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Het therapieplan is opgebouwd uit een aantal consulten, waarin bij elk consult een gesprek plaatsvindt. Afsluitend aan ieder consult wordt tevens in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen. De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen acupunctuur toepassen. Voor een minderjarige cliënt en/of een cliënt onder voogdij/toezicht, dienen ouders en/of voogden c.q. toezichthouders toestemming te verlenen. De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega (therapeut, arts en/of andere medische hulpverlener), indien het toepassen van acupunctuur niet geëigend en/of toereikend is.

Kosten

De kosten van een consult acupunctuur staan vermeld op de website van Praktijk Nuij, Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeskunde. Toekomstige aanpassingen van tarieven worden minimaal 3 maanden vóór tariefwijziging kenbaar gemaakt via de website (www.praktijknuij.nl) of tijdens een behandelreeks medegedeeld.

Betaling

De factuur wordt aan het einde van het consult verstrekt of per email naar de cliënt toegestuurd. De cliënt kan voor het aanvragen van een (gedeeltelijke) vergoeding op basis van haar/zijn aanvullende ziektekostenverzekering de factuur bij de zorgverzekeraar indienen. Betalingswijze geschiedt volledig en aansluitend aan het consult à contant of via pinbetaling. Betaling per creditcard is niet mogelijk.

Annulering

Bij verhindering zal cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (door een telefonische melding, dan wel het achterlaten van een bericht op de voicemail of het versturen van een bericht via email). Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Kosten van een niet tijdig afgezegde afspraak kunnen niet gedeclareerd worden bij een zorgverzekeraar.

Vergoeding

Praktijk Nuij, Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeskunde is aangesloten bij beroepsvereniging VBAG en RBCZ. Acupunctuurconsulten vallen onder alternatieve geneeskundige behandelingen. Cliënt informeert zelf voorafgaand aan een afspraak bij zijn/haar zorgverzekeraar of deze kosten (gedeeltelijk) vergoed worden. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor deze afstemming met zijn/haar zorgverzekeraar.

Bereikbaarheid

Praktijk Nuij, Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeskunde werkt uitsluitend op afspraak. Op zaterdag, zondag en feestdagen is Praktijk Nuij, Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeskunde in principe niet bereikbaar. Tijdens consulten is de bereikbaarheid beperkt. Bij telefonisch contact kan cliënt echter altijd zijn/haar naam, telefoonnummer en eventueel aanvullende informatie inspreken op de voicemail, waarna cliënt zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld. Cliënt heeft eveneens altijd de mogelijkheid om een email te versturen, welke zo spoedig mogelijk beantwoord zal worden. Als de therapeut door ziekte of onvoorziene omstandigheden een afspraak niet door kan laten gaan, zal zij dit zo spoedig mogelijk doorgeven en op zo kort mogelijke termijn contact opnemen om een vervangende afspraak in te plannen. Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf consulten uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen, die de afspraak overneemt. Cliënt heeft hierin altijd zelf de keuze om hier wel of niet mee akkoord te gaan.

Aansprakelijkheid

Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de geschillencommissie Quasir. Alle VBAG zorgverleners zijn hierbij aangesloten. Meer informatie is te vinden op de website van de VBAG. Alle eventuele gevolgen, voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts van cliënt, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt. De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. Acupunctuur is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten. Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van acupunctuur niet weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject. Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist. De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.
Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is hij/zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de patiënt/cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt/cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd. De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.

Ontbindende voorwaarden

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of niet nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. De therapeut kan de behandeling slechts eenzijdig beëindigen onder vermelding van argumenten en de cliënt, indien nodig, doorverwijzen naar een andere therapeut, arts of andere medische hulpverlener.